PANATHLON - VERKLARING  "ETHIEK IN DE JEUGDSPORT"Met deze verklaring gaan wij , KFC KERKSKEN - HAALTERTde verbintenis aan om heldere gedragsregels vast
te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.


Wij engageren ons om:
1. De positieve waarden in de jeugdsport actiever, volgehouden en met planning na te streven.

* Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier
hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische)
competenties, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede
sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden en behoeften van
het kind.


* We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als
mislukking en frustratie te ervaren, integraal deel uitmaakt van de competitiesport. We
geven kinderen de kans zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur,
de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie. We zullen hen helpen hun
emoties te beheersen.


* We schenken speciale aandacht aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand
van modellen die de ethische en humane principes in het algemeen en de fairplay in de
sport in het bijzonder naar waarde schatten.

 We zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.


2. Inspanningen te leveren om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale
rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers en minder
getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde
professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van andere en meer getalenteerde
kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.


3. preventieve en curatieve maatregelen te nemen om kinderen te beschermen.
* We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door
ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de
kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
* We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende
klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen
met duidelijke verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond
de jeugdsport: sportorganisaties, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers,
sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, de kinderen zelf…
* We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste
niveaus om deze code op te volgen.
* We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.


4. de steun van sponsors en de media maar in overeenstemming met de hoofddoelstellingen
van de jeugdsport.
* We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst
met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen
van de jeugdsport.
* We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent
een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit
betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.


5. Daarom onderschrijven we met de club én de jeugdopleiding van KFC KERKSKEN-HAALTERT  formeel
het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Alle kinderen hebben het recht
* Sport te beoefenen
* Zich te vermaken en te spelen
* In een gezonde omgeving te leven
* Waardig behandeld te worden
* Getraind en begeleid te worden door competente mensen
* Deel te nemen aan training aangepast aan hun leeftijd, individueel ritme en
mogelijkheden
* Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
* In veilige omstandigheden aan sport te doen
* Te rusten
* De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden